Disclaimer & Privacy policy

1. DISCLAIMER
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bevago-Groep. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bevago-Groep. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Bevago-Groep met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bevago Groep behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Bevago-Groep, welke geen eigendom zijn van Bevago-Groep, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Bevago-Groep. Hoewel Bevago Groep uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Bevago-Groep worden onderhouden wordt afgewezen.

Bevago-Groep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

*”Bevago Groep (BV)” is een (ingeschreven) handelsnaam van Beemster Handelsonderneming BV. De direct dan wel indirect aan Beemster Handelsonderneming (honderd procent) gelieerde (dochter) ondernemingen worden in alle (commerciële) uitingen naar derden toe, gezamenlijk aangeduid met “Bevago Groep (BV)”. Aan het gebruik van de naam “Bevago Groep (BV)” als zodanig kan geen enkel recht worden ontleend. Alle vennootschappen, Beemster Handelsonderneming BV daaronder begrepen, staan in juridische zin op zichzelf. Het (onjuist) gebruik door derden van de naam “Bevago Groep (BV)” kan geen van de vennootschappen behorende tot “de groep” bovenomschreven op enigerlei wijze worden aangerekend dan wel binden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke eenduidige instemming daartoe van de directie van Beemster Handelsonderneming BV.

2. PRIVACY POLICY
Wij gaan zorgvuldig met uw verstrekte gegevens zoals e-mail, naam en adresgegevens om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden.

De door de bezoeker verstrekte gegevens zijn puur en alleen bedoeld om de bezoeker zo correct mogelijk te informeren over de diensten van Bevago Groep. Mochten we in de toekomst toch besluiten om uw gegevens te gebruiken voor andere zaken, zoals een digitale nieuwsbrief, dan is dit uiteraard optioneel en zullen wij de bezoeker van tevoren informeren en de gelegenheid geven om af te zien van deze diensten.